ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Ministrstvo za zdravje: navodila za delodajalce in MDPŠ

Zadeva: Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19 

Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa in strokovni kolegij Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa sta v zvezi z ukrepi varovanja zdravja delavcev v času epidemije z virusom COVID 19 sprejela sklepda morajo specialisti medicine dela vsem delodajalcem, za katere so pooblaščeni in jih za to zaprosijo, v okviru svojih kompetenc nemudoma posredovati konkretna navodila za zagotavljanje delovnih razmer, ki bodo upoštevala vsa pravila preprečevanja okužbe z virusom COVID-19 na delu.
Varne delovne razmere je mogoče doseči z upočasnitvijo delovnega procesa, razporeditvijo delavcev na delovnih mestih z upoštevanjem varne razdalje, organizacijo malice ter prihoda na delo in odhoda z dela na način, da se omeji druženje delavcev, s spremenjenim načinom spremljanja evidence prihodov in odhodov, ukinitvijo odmorov za kajen je in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine.

Glede na oceno tveganja lahko specialisti medicine dela svetujejo tudi o prekinitvi delovnega procesa v primeru, če z reorganizacijo dela ni mogoče doseči varnih delovnih razmer.

Nemudoma je potrebno začeti obveščati in izobraževati delavce o splošnih higienskih ukrepih, načinu dela v organizaciji in obnašanju na delovnem mestu preko zloženk, tovarniških oglaševalskih desk, intraneta, množičnih medijev, lokalnih TV postaj in drugih oblik varnega komuniciranja v času epidemije.

Delodajalcem svetujemo, da v izvajanje teh nalog vključijo tudi službe za varnost in zdravje pri delu. V kolikor bo potrebno, se bodo vanje vključili tudi zdravniki specializanti medicine dela, prometa in športa.

V primeru, da delodajalci ne bi upoštevali navodil specialistov medicine dela, se o tem obvesti Inšpektorat za delo. Enako velja za specialiste medicine dela, če ne bodo upoštevana zgoraj omenjena navodila.

S spoštovanjem,
Tomaž Gantar,
minister

Povezava do originala.